Tylla Nal logo
TLA logo
  • Esasy
  • Galereýa
  • Boş orunlar
  • Habarlaşmak

Awtoulag ýük gatnawlary

Ýük daşamagyň çalt we ygtybarly usuly.

Awtoulag ýük gatnawlary

Ýük daşamagyň çalt we ygtybarly usuly.

Awtoulag ýük gatnawlary

Harytlary ýolda daşaýarka köpdürlilik we hereketlilik aýrylmaz artykmaçlykdyr. Ýük gatnawynyň ep-esli bölegi ýol ulaglaryna düşýär. Köplenç bu harytlary barmaly ýerine eltmegiň ýeke-täk tygşytly usulydyr. Häzirki wagtda ýol ýük daşamak Ýewropadan GDA ýurtlaryna we tersine harytlary eltmegiň iň meşhur usulydyr.

Ýol ýükleriniň daşalmagynyň geografiki çäklerini yzygiderli giňeltmek, “Tylla Nal” transport we logistika kompaniýasy sargytlary kabul edende, ýokary derejeli hyzmat kepillendirýän ýükleriň ähli görnüşleri we göwrümleri üçin iň amatly transport meýilnamasyny düzýär.

Toparyň tejribesi we ussatlygy sebäpli kompaniýamyz ygtybarlylygy we ýokary netijeliligi bilen ýük daşamagy amala aşyrýar. Sebitiň ulag ulgamyny göz öňünde tutup, iň amatly ugry ösdürýäris. Iň amatly ulag serişdesini saýlaýarys we ýüküň aýratynlyklaryna we transport talaplaryna laýyk gelýän gaplamalary üpjün edýäris.

Ýörite enjamlar we zerur rugsatlar bar, ähli aýratynlyklara laýyklykda aşa köp ýüküňizi ýa-da goşmaça agyr ýükleriňizi bermäge taýýardyrys. Her aýratyn ýagdaýy göz öňünde tutup, ýüküňizi daşamagyň iň ýokary netijeliligini üpjün edýäris. Hünärmenlerimiz, howply harytlar, döwük önümler, elektronika, azyk we derman ýaly ýörite harytlary daşamakda baý tejribe we öňdebaryjy tejribä eýedir. Ýük daşamak üçin hyzmatlary bermek, zerur bolsa ammarlary jogapkärli tehniki hyzmat (ygtybarly ammar), ugratmak we goramak, kanuny goldaw bilen üpjün edýäris. Şeýle hem gümrük taýdan resmileşdirmek we gyssagly eltip bermek hyzmatlaryny edýäris. Bölümde ýük daşamagyň ähli basgançaklary barada maglumat bar.

Biziň kompaniýamyz ýükleriňizi Türkmenistandan Russiýa, GDA ýurtlaryna we beýleki sebitlere eltip berer. Harytlary daşamak mümkin boldugyça gysga wagtda amala aşyrylýar. Her gün müşderileriň ýükleri bilen ýüzlerçe amal edýäris. “Tylla Nal” kompaniýasyndan ýük daşamagy sargyt edeniňizde, islendik meselede size maslahat berjek logistika işgärlerimiziň hünär goldawyna bil baglap bilersiňiz.

Sürüjilerimiz elmydama ýükleme prosesine gözegçilik edýärler we bir zat ýalňyşsa, ýük daşamagyň talaplaryna laýyklykda elmydama ýüküň ýerleşdirilmegini talap ederler.

Hyzmatlary sargyt etmek üçin amatly ulgam döretdik. Ýüküň göwrümine we görnüşine garamazdan, dolandyryjylarymyz her bir aýratyn ýagdaý üçin ýük daşamak meýilnamasyny üns bilen düzerler we ýüklemek we daşamak meýilnamasyny hödürlärler. Getirmegiň tizligine gönüden-göni täsir edýän faktorlaryň biri dogry resminama. Ýol bilen halkara ulaglary üçin resminamalar bellenilen talaplara laýyklykda berilmelidir. Ýogsam, gümrük taýdan resmileşdirilende gijikdirmeler we iş kesilmegi bolup biler.

Logistika ulgamlarynyň ulanylmagy we eltip bermek (paýlamak) ugurlarynyň yzygiderli optimizasiýasy netijesinde kompaniýamyz ýokary hilli hyzmat bilen bäsdeşlik nyrhlaryny hödürläp biler.

Ýol bilen halkara ulag gatnawlary üçin resminamalar

Halkara iberiş belligi CMR

Karnet TIR (Carnet TIR)

Gazagystanda hyzmatdaşymyz:

ORC. Almaty, köç. Makarowa, 43-nji jaý, 2-nji ofis, otag. №226

BAE-de hyzmatdaşymyz:

Birleşen Arap Emirlikleri Ajman, Makateb Biznes Merkeziniň birinji gaty, 10-njy ofis

Türkiýede hyzmatdaşymyz:

Ozyurtlar rezidensiýasy, Dogan Arasli bulwary, Zafer etraby, Blok: 97-99, 109-njy otag Esenyurt / Stambul

Türkmenistandaky hyzmatdaşymyz:

Türkmenistan, Aşgabat, Howdan “B”, 23 B.

«Tylla nal» söwda we transport logistikasynda ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

Kontaktlarymyz

Kontaktlarymyz
+993 12 42 68 80
+993 12 49 01 58

Copyright © 2022 Tylla Nal