Tylla Nal logo
TLA logo
  • Esasy
  • Galereýa
  • Boş orunlar
  • Habarlaşmak

Howa ýük gatnawy

Getirmegiň tizligi we ygtybarlylygy, müşderini kanagatlandyrmak.

Howa ýük gatnawy

Getirmegiň tizligi we ygtybarlylygy, müşderini kanagatlandyrmak.

Howa ýük gatnawy

Harytlary howa ýük gatnawy üçin ynamly hyzmatlar gerek bolsa, ýük ekspeditor kompaniýamyz “Tylla Nal” iň gowy saýlawdyr. Bu esassyz tassyklama däl!

Hyzmatdaşlygy hödürleýän şertlerimiz, bahalar, eltmegiň her tarapyna hemişe gözegçilik we işgärlerimiziň ýokary hünär derejesi. Her bir müşderä aýratyn çemeleşmek esasynda size özara peýdaly hyzmatdaşlygy hödürleýäris. Esasy ileri tutýan zatlarymyz, eltmegiň tizligi we ygtybarlylygy, müşderileriň kanagatlanmagy we doly aç-açanlygy.

Howa ýük gatnawynyň ýokary netijeliligine baha bermek kyn. Çalt zaýalanýan harytlar üçin aýratyn möhüm bolan tizligiň aç-açan artykmaçlygyna goşmaça howa ýükleri bilen örtülen giň meýdany hem bellemelidiris.

"Tylla Nal", islendik ýüküň elýeterli bahadan howa arkaly eltilmegine kömek etmek üçin ýeterlik tejribe toplady. Awiakompaniýalar we howa menzili hyzmat kompaniýalary bilen uzak möhletleýin şertnamalar, saýlanan ugruna garamazdan iň ýokary derejede hyzmatlary etmäge mümkinçilik berýär.

Esasy ýörelgelerimiziň biri, harytlary eltmegiň siziň kesgitlän möhletiňizde berk ýerine ýetirilmegidir. Gowy döredilen amallar we giňişleýin nou-hau, eltip berişiňiz üçin öňünden aýdylýan wagtlary kepillendirmäge mümkinçilik berýär. Mümkinçilikleri barada öňünden habar berilmese, bizden gijikdiriliş habaryny almarsyňyz. Wagtyňyzyň näderejede gymmatlydygyny bilýäris we elmydama ony tygşytlamaga we elmydama habarly bolmaga synanyşarys.

"Tylla Nal" gidýän ýurtda-da, barjak ýurdunda-da ähli zerur işleri amala aşyrar.

Aşakdakylar bilen kömek edip bileris:

  • Howa menzil(-den, e) ýükleri eltip bermek.
  • Ýükleri gaplamak we bellik etmek.
  • Ýükleri gümrük taýdan resmileşdirmek (zerur bolsa).
  • Ýük terminalynda ýük hyzmaty, şol sanda ýüklemek we düşürmek amallary, ýükleri dolandyrmak, ýükleri barlamak (gadagan zatlar üçin), ýük saklanyşyny guramak.
  • Ähli zerur resminamalary taýýarlamak (howa gatnaw nakladnoýlary, iberiş resminamalary, beýannamalar we ş.m.)

Indiki gezek şu soragyňyz bolmaz diýip kepillendirýäris: Ýükümiziň daşalmagyna kime ynanyp bileris?

Gazagystanda hyzmatdaşymyz:

ORC. Almaty, köç. Makarowa, 43-nji jaý, 2-nji ofis, otag. №226

BAE-de hyzmatdaşymyz:

Birleşen Arap Emirlikleri Ajman, Makateb Biznes Merkeziniň birinji gaty, 10-njy ofis

Türkiýede hyzmatdaşymyz:

Ozyurtlar rezidensiýasy, Dogan Arasli bulwary, Zafer etraby, Blok: 97-99, 109-njy otag Esenyurt / Stambul

Türkmenistandaky hyzmatdaşymyz:

Türkmenistan, Aşgabat, Howdan “B”, 23 B.

«Tylla nal» söwda we transport logistikasynda ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

Kontaktlarymyz

Kontaktlarymyz
+993 12 42 68 80
+993 12 49 01 58

Copyright © 2022 Tylla Nal