Tylla Nal logo
TLA logo
 • Esasy
 • Galereýa
 • Boş orunlar
 • Habarlaşmak

Demir ýol ýük gatnawlary

GDA ýurtlarynyň we beýleki ýurtlaryň sebitlerinde demir ýol ýükleri.

Demir ýol ýük gatnawlary

GDA ýurtlarynyň we beýleki ýurtlaryň sebitlerinde demir ýol ýükleri.

Demir ýol ýük gatnawlary

Biziň kompaniýamyz, demir ýol administrasiýalary, wagon we platforma eýeleri we GDA ýurtlarynyň we beýleki sebitleriň ekspeditor kompaniýalary bilen ulag we ekspeditor hyzmatlary babatynda uly tejribä we gowy gatnaşyklara eýe. Netijede, aşakdaky hyzmatlary hödürleýäris:

 • harytlary demir ýol, ýol we garyşyk gatnawda daşaýarka GDA ýurtlarynyň we beýleki ýurtlaryň çäklerine ýük ekspedisiýasy;
 • negabarit ýük daşamak;
 • Türkmenistanyň we Özbegistanyň çäklerinden harytlaryň üstaşyr daşalmagyny utgaşdyrmak;
 • Türkmenistanyň çäginden harytlary import etmegi utgaşdyrmak;
 • Türkmenistanyň serhet geçelgelerinde harytlaryň terminal bilen işlenmegi, olaryň geçişi barada maglumat bermek;
 • wagonlary tutuş ugur boýunça yzarlamak;
 • Türkmenistanyň we Özbegistanyň çäklerinde wagonlary wagyz etmek;
 • ýüklemek üçin GDA-da MPS we SPS wagonlaryny üpjün etmek;
 • Türkmenistanyň çäginden düşürilenden soň boş wagonlary yzyna gaýtarmak;
 • transport resminamalaryny taýýarlamak;
 • Daşoguz stansiýalarynda, Türkmenbaşy portundaky islendik görnüşli ýük daşamak we alyjynyň Türkmenistandaky ýerine degişli rugsady bilen ýol ulaglary;
 • wagon we platforma kärendesine almak.

Her bir müşderä aýratyn çemeleşip, uly korporasiýalar we kiçi firmalar bilen işleýäris. Müşderilerimize, bir programmadan başlap, ilkinji maslahaty we maglumat goldawyny almakdan başlap, ylalaşylan we ýerine ýetirilen transport üçin ähli hasaplamalary geçirýänçä, her bir aýratyn transporty taýýarlamak we ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly köp sanly maglumatlar berilýär.

Demir ýol importy, eksport, üstaşyr ýük daşamak üçin hödürleýän wagonlaryň görnüşleri.

Konteýnerleri daşamak üçin platformalar;

 • gondola awtoulaglary;
 • Sowadyjy we izotermiki awtoulaglar;
 • 4 okly wagonlar;
 • sisterna wagonlar;
 • 4 okly awtoulaglar, mineral wagonlar.

Getirmegiň bahasy, harytlary daşamak üçin demir ýol nyrhy, sargydyňyzyň aýratynlyklaryna, harytlaryň aýratynlyklaryna, haryt daşamak üçin talaplara, iberiş üçin taýýarlyk işleriniň mukdaryna, ýüklemegiň çylşyrymlylygyna we düşürmek we beýleki faktorlar. Harytlary demirýol daşamak üçin nyrhlaryň klassifikasiýasy eltişiň “göwrümine” görä amala aşyrylyp bilner: ýük üçin aýratyn wagon paýlamak, ownuk ýük daşamak (10 tonnadan az), pes tonna ýük (10-dan 20 tonna çenli), goük daşamak üçin zerur mukdarda wagon bilen üpjün etmek, hatda ähli aksiýa düzümi. 3, 5, 10, 20, 24 we 30 tonna gaplarda ownuk ýük daşaýan konteýner daşamak we toparlaýyn demir ýol gatnawy başgaça hasaplanýar. Bu ýagdaýlaryň hemmesinde bahalar ýüküň ululygyna bagly bolar.

Şeýle hem, hyzmatlaryň bahasy, haryt daşamak üçin zerur resminamalary taýýarlamak, ugry tranzit ýurtlary bilen utgaşdyrmak, harytlaryň eltilmegine doly gözegçilik etmek, gümrük nyrhyna laýyklykda gümrük tölegleri we üstaşyr tölegleri öz içine alýar. kabul edýän ýurduň. Gasükleri gümrük taýdan resmileşdirmek prosedurasynyň çalt geçmegi üçin zerur iberiş resminamalaryny taýýarlamak. Insuranceük eýesiniň haýyşy boýunça ýük ätiýaçlandyryşyna we beýleki ýoldaş hyzmatlara kömek. Bellenen wezipelere baglylykda kompaniýamyz demir ýol gatnawy üçin zerur mukdarda wagon bilen üpjün eder.

Biz bilen işleşip, ýüküňiziň we puluňyzyň elindedigine göz ýetirersiňiz!

Gazagystanda hyzmatdaşymyz:

ORC. Almaty, köç. Makarowa, 43-nji jaý, 2-nji ofis, otag. №226

BAE-de hyzmatdaşymyz:

Birleşen Arap Emirlikleri Ajman, Makateb Biznes Merkeziniň birinji gaty, 10-njy ofis

Türkiýede hyzmatdaşymyz:

Ozyurtlar rezidensiýasy, Dogan Arasli bulwary, Zafer etraby, Blok: 97-99, 109-njy otag Esenyurt / Stambul

Türkmenistandaky hyzmatdaşymyz:

Türkmenistan, Aşgabat, Howdan “B”, 23 B.

«Tylla nal» söwda we transport logistikasynda ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

Kontaktlarymyz

Kontaktlarymyz
+993 12 42 68 80
+993 12 49 01 58

Copyright © 2022 Tylla Nal