Tylla Nal logo
TLA logo
 • Esasy
 • Galereýa
 • Boş orunlar
 • Habarlaşmak

Multimodal ýük gatnawlary

Bize iberýän zatlaryňyza ynanmak bilen, ýüküňizi barmaly ýerine eltmegiň iň amatly usuly barada alada edip, dynç alyp bilersiňiz.

Multimodal ýük gatnawlary

Bize iberýän zatlaryňyza ynanmak bilen, ýüküňizi barmaly ýerine eltmegiň iň amatly usuly barada alada edip, dynç alyp bilersiňiz.

Multimodal ýük gatnawlary

Ulag hyzmatlarynyň bir görnüşi hökmünde multimodal ýük daşamak, dürli ulag görnüşleri bilen marşrutyň käbir bölümlerinde harytlary daşamak we ugratmakdyr. Ýük ekspeditor kompaniýamyz tarapyndan meýilleşdirilen we gurnalan multimodal transport, bir resminama laýyklykda tehnologiki transport ulgamy. Giňişleýin hyzmatdaş bazasy sebäpli ýokary hyzmat mümkinçiliklerimiz bar. Ykdysady netijelilik nukdaýnazaryndan, logistika hünärmenlerimiz dürli transport görnüşlerini daşaýjylar biziň hyzmatdaşlarymyz hökmünde çykyş edýän üznüksiz transport prosesini üpjün edýän meýilnamany kesgitleýärler. Biziň ygtyýarymyzda ähli görnüşli ýükleri, şol sanda toparlara bölmek ýaly çalt eltmegi ýeňilleşdirýän uniwersal we ýöriteleşdirilen terminallar bar. Terminal ulgamy, şeýle hyzmat zerur bolsa, saklamak bilen ätiýaçlyk ammarlara eýe bolmaga mümkinçilik berýär.

Ýük ekspeditor şertnamasyny baglaşyp, “gapydan-gapy” ýük daşamagyň ähli prosesi üçin doly jogapkärçilik çekýäris.

 • barmaly ýerinde ýükleri eltip bermek we almak;
 • häsiýetlerini göz öňünde tutup, ýüklemek, düşürmek we saklamak;
 • eksport-import üçin zerur resminamalary almak;
 • ýüküň mukdaryny we ýagdaýyny barlamak;
 • ýygymlary we ýygymlary tölemek;
 • ýüküň ulag aýratynlyklaryna laýyklykda daşamak;
 • gümrük we beýleki zerur resmileşdirmeler.

Häzirki zaman awtoulag ýollarynda-da, daşarky ýol şertlerinde-de amala aşyrylýan multimodal ýük daşamak, müşderilerimize eltiş wagty boýunça iň ýokary netijäni almaga mümkinçilik berýär. Goükleriň kepillendirilen howpsuzlygy, kärimiziň derejesi we kompaniýamyzyň abraýy bilen üpjün edilýär.

Işlerimiziň hiline we netijeliligine ýokary talaplar bilen, islendik göwrümli we yzygiderli ýokary derejeli islendik ugurda harytlary multimodal daşamak hyzmatlaryny hödürleýäris.

Marşrutlar

Kontinentiň esasy ugurlarynyň çatrygyndaky Türkmenistanyň geografiki ýerleşişiniň artykmaçlyklary, kompaniýamyza asewraziýanyň strategiki üstaşyr geçelgelerini üpjün etmek üçin Türkmenistanda çalt emele gelýän multimodal transport infrastrukturasyny girdejili ulanmaga mümkinçilik berýär.

Dürli ýükleriň halkara gatnawyny amala aşyrýan kompaniýamyz Özbegistan-Türkmenistan-Oman, Gazagystan-Türkmenistan, şeýle hem Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Jorjiýa-Türkiýe ýaly ulag koridorlaryny ulanýar. Gündogar-Günbatar tarapa ýük daşamagyň mukdary we soňra Demirgazyk-Günorta transport koridory bilen duralga. Ulag geçelgesi Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe Aziýa üçin has möhüm bolan birnäçe ykdysady meseläni çözmek üçin möhüm elementdir. Geljekde Hazar-Gara deňziniň transport we tranzit koridory resmi taýdan döredilenden soň, kompaniýamyz Türkmenistandan we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryndan harytlaryň Europeanewropa bazarlaryna elýeterliligini üpjün etmek çäginde ýük daşamagy meýilleşdirýär.

Goşmaça hyzmatlar

 • Artykmaç ýük daşamak
 • Ýük şahadatnamasy
 • Ýükleriň howpsuzlygy we ugramagy
 • Jogapkärli ammar
 • Gümrük içerki we halkara tranzit
 • Gümrük taýdan resmileşdirmek we deklarasiýa

Müşderiniň islegi boýunça ugradyş tertibine girizilen hyzmatlaryň çylşyrymlylygyna ünsi jemleýäris. Biziň kompaniýamyzda goşmaça hyzmatlar bilen ulag ugratmagy sargyt edip bilersiňiz, şeýle hem islendik hyzmaty saýlap bilersiňiz

Gazagystanda hyzmatdaşymyz:

ORC. Almaty, köç. Makarowa, 43-nji jaý, 2-nji ofis, otag. №226

BAE-de hyzmatdaşymyz:

Birleşen Arap Emirlikleri Ajman, Makateb Biznes Merkeziniň birinji gaty, 10-njy ofis

Türkiýede hyzmatdaşymyz:

Ozyurtlar rezidensiýasy, Dogan Arasli bulwary, Zafer etraby, Blok: 97-99, 109-njy otag Esenyurt / Stambul

Türkmenistandaky hyzmatdaşymyz:

Türkmenistan, Aşgabat, Howdan “B”, 23 B.

«Tylla nal» söwda we transport logistikasynda ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

Kontaktlarymyz

Kontaktlarymyz
+993 12 42 68 80
+993 12 49 01 58

Copyright © 2022 Tylla Nal