Tylla Nal logo
TLA logo
  • Esasy
  • Galereýa
  • Boş orunlar
  • Habarlaşmak

Biz Transport, Logistika we Söwda kompaniýasy "Tylla Nal".

Türkmenistanda, Gazagystanda, BAE-de we Türkiýede ofisler bilen ýokary hilli logistika hyzmatlary GDA we MENA bazarlaryna hyzmat edýäris.

Tylla Nal logo

Biz Barada

«Tylla Nal» Merkezi Aziýada öňdebaryjy transport we logistika kompaniýasydyr.

«Tylla Nal», Türkmenistanda, Gazagystanda, BAE-de we Türkiýede ofisleri bolan ýük ekspeditor we söwda kompaniýasydyr. Dünýädäki daşaýjylar bilen hyzmatdaşlygyň, döredilen iş prosesleriniň we hünärmenler toparynyň kömegi bilen ulag we logistika hyzmatlarynyň iň gowy bahalaryny hödürleýäris.

Tylla Nal logo

Transport we Logistika

«Tylla Nal»-yň işgärleri öz ugry boýunça güýçli hünärmenlerdir.

Ulag pudagynda uly tejribämiziň kömegi bilen, haryt daşamak bilen meşgullanýan hususy we korporatiw müşderilere şahsy hyzmaty hödürleýäris. Ähli sebitlerde wekillerimiz bar. Munuň netijesinde, tutuş ugur boýunça hyzmatyň hilini kepillendirip bilýäris.

Tylla Nal logo

Söwda we Dellalçylyk

Harytlary we çig mallary import we eksport etmek.

Türkmenistanda öndürilýän nebit-gaz we dokma senagatynyň önümleriniň köpüsini eksport edýäris. Toplumlaýyn çemeleşmäni we suwuklandyrylan gazyň, nebit önümleriniň we dokma önümleriniň, benzin, dizel we ýyladyş ýagy, awiasiýa kerosini, ýangyç ýagy, bitum, polipropilen, karbamid, tehniki kükürt, pagta ýaly bilelikdäki sargyt mümkinçiligini hödürleýäris. süýüm, rulonlarda mata, ýüplük we ş.m. Mundan başga-da, kompaniýamyz: barit, kalsiý bromidi, kaliý formaty, natriý bromidi we ş.m. ýaly senagat himiki serişdelerini import edýär.

Hyzmatlarymyz

Tylla Nal kompaniýasy Türkmenistanda ulag, logistika, ýük daşamak, import-eksport, söwda, hyzmatlar boýunça söwda we transport hyzmatlaryny edýär

Awtoulag Ýük Gatnawy

Biziň kompaniýamyz ýükleriňizi Türkmenistandan Russiýa, GDA ýurtlaryna we beýleki ýurtlara iberer. Harytlary ýolda daşamak mümkin boldugyça gysga wagtda amala aşyrylýar. Her gün müşderileriň ýükleri bilen ýüzlerçe amal edýäris. Kompaniýamyzda ýol ýük hyzmatlaryny sargyt edeniňizde, islendik sorag boýunça maslahat berjek logistika hünärmenlerimiziň hünär goldawyna bil baglap bilersiňiz.

Deňiz Ýük Gatnawy

Deňiz ýük daşamak, köp mukdarda ýük daşamagyň iň amatly usulydyr. Eltip bermek uzak aralykda edilende we beýleki ýük daşamak görnüşler ulanyp bolmaýyn mahalynda ulanylýar. Deňiz bilen ýük daşamak, ýüküň soňky alyja barýan ýolunyň diňe bir bölegi bolup biler.

Demir Ýol Ýük Gatnawy

Ulag we ekspeditor hyzmatlary babatynda kompaniýamyzyň uly tejribesi we oňat gatnaşyklary bar. Demir ýol administrasiýalary, ulaglaryň eýeleri we GDA ýurtlarynyň we beýleki ýurtlaryň ekspeditor kompaniýalary bilen berk gatnaşyklarymyz bar. Türkmenistanyň demir ýol administrasiýasy we GDA ýurtlary bilen ýakyn hyzmatdaşlygyň netijesinde demir ýol hyzmatlarynyň giň toplumyny hödürleýäris.

Howa Ýük Gatnawy

Howa ýükleri ýokary täsirli transport usulydyr. Çalt zaýalanýanlar üçin aýratyn möhüm bolan tizligiň aç-açan artykmaçlygyndan başga-da, ýer ýüzünde howa arkaly baryp bolmajak ýeriň ýokdugyny hem bellemelidiris. Ekspeditor kompaniýamyz, islendik ýükleri iň amatly bahadan howa arkaly eltip bermekde size ýeterlik tejribe toplady. Awiakompaniýalar we howa menzili hyzmatlary bilen uzak möhletleýin şertnamalar, saýlanan ugura garamazdan iň ýokary derejede hyzmatlary etmäge mümkinçilik berýär.

Gämini Kärende Almak

Kompaniýamyz “Türkmenbaşy” halkara deňiz portunda aşakdaky hyzmatlary hödürleýär: bir saparlyk fraht, yzygiderli birnäçe fraht, fraht şertnamasy.

Multimodal Ýük Gatnawlary

Ulag hyzmatlarynyň bir görnüşi hökmünde multimodal ýük daşamak, dürli ulaglar bilen ýüküň marşrutyň aýry-aýry bölümlerine daşalmagy we ugradylmagydyr. Ekspeditor kompaniýamyz tarapyndan meýilleşdirilen we gurnalan multimodal transport, bir resminamanyň aşagynda tehnologiki transport ulgamy. Uly hyzmatdaş bazamyz sebäpli ýokary hyzmat mümkinçiliklerine eýe bolduk. Ykdysady netijelilik nukdaýnazaryndan, logistika işgärlerimiz dürli görnüşli ulag göterijiler biziň hyzmatdaşlarymyz hökmünde çykyş edýän üznüksiz transport prosesini üpjün etmek meýilnamasyny kesgitleýärler.

Uly/Agyr Ýük Gatnawlary

Kompaniýamyz uly/agyr ýükleri ýolda daşamakda uly tejribä eýedir. Bilimi we tejribesi, bize gysga wagtyň içinde ýokary çylşyrymly ýük daşamagy amala aşyrmaga mümkinçilik berýän, ýokary hünärli hünärmenler toparyny ýygnadyk.

Konteýner Ýük Gatnawlary

Konteýner daşamak, deňiz, demir ýol we ýol bilen transport üpjünçiliginiň esasyny düzýär. Häzirki zaman dünýäsinde harytlary eltmegiň köp usuly bar, ýöne möhüm artykmaçlyklary sebäpli konteýner daşamak ileri tutulýar.

Import

“Tylla Nal” Türkmenistan üçin ähli satyn alyş hyzmatlaryny bermek üçin halkara çig mal we haryt üpjün edijileri bilen işleýär. Logistika we dellalçylyk tejribämiz, Türkmenistana nebit-gaz we himiýa pudaklary üçin materiallar bilen üpjün etmek üçin bir nokatly dükan çözgütlerini hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Eksport

Türkmenistan dürli çig mal we haryt hödürleýär. Bularyň arasynda nebit we gaz önümleri, dokma, derman ösümlikleri, oba hojalyk önümleri, minerallar we beýleki tebigy baýlyklar bar. “Tylla Nal”, Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasy bilen iş salyşmak bilen baglanyşykly islendik zada ynanyp boljak dellal bolar.

Gümrük Resminamalaşdyrma

Halkara bazaryna girmek kompaniýalaryň köpüsi üçin işewürligi ösdürmegiň esasy tapgyrydyr. Eksport-import amallary harytlaryň gümrük taýdan resmileşdirilmegi bilen baglanyşykly we gümrük kanunlaryny öwrenmän ýerine ýetirmek kyn. Biziň bilimimiz we ýerli tejribämiz bilen “Tylla Nal” ähli gümrük resmileşdirmelerinde esasy hyzmatdaşyňyz boljakdygyny subut eder.

Synlar

Müşderilerimiziň pikirleri

AGB Energy Limited

“AGB ENERGY LIMITED”-iň adyndan Türkmenistan portlarynyň duralgalarynda hyzmat ediş wagtynda ygtybarly tehniki hyzmat edendigi üçin “Tylla Nal” HK-ä minnetdarlygymyzy bildirýäris. Esasanam hyzmatlary bermekde hünärmenleriň guralyşyny we iş netijeliligini bellemek isleýäris. "Tylla Nal" HK, hyzmat bermekde özüni ygtybarly we ak ýürekli hyzmatdaş hökmünde görkezdi. Geljekde has netijeli hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Ak Gaya

Kompaniýa müşderilerine sarpa goýýar, gowy zat. Ýük daşamagyň birnäçe görnüşi bar we dolandyryjylar elmydama ähli nuanslary düşündirýärler we müşderi üçin has çalt we girdejili transport usulyny saýlamaga kömek edýärler. Gurluşyk materiallaryny göterýäris, hemme işleri başarýarlar. Bahalar gaty adaty, ýük ätiýaçlandyrylýar, arz ýok. Harytlary ilkinji gezek iberenlerinde, beýleki ulag kompaniýalary bilen işleşenden soň, müşderilere bolan dostlukly garaýyş meni gorkuzdy. Ýöne hemme zat tertipli boldy, ýük kynçylyksyz geldi, hiç zat döwülmedi we ýitmedi. Indi men olaryň yzygiderli müşderisi.

Coca-Cola Bottlers (Turkmenistan)

Iki ýyl bäri HK "Tylla Nal" transport kompaniýasy gümrük taýdan resmileşdirmekde we harytlary eltmekde "Türkmenistan Coca-Cola Bottlers" HJ-iň esasy hyzmatdaşy bolup durýar. Işi, transporty, iberijä ýa-da iberijä gyssagly eltip bermäge toplumlaýyn çemeleşme, meýilleşdirilen möhletde möhüm we gyssagly gowşuryşlaryň tamamlanmagyna ep-esli goşant goşýar. Elýeterlilik, tehnologiki we täjirçilik netijeliligi üstünlikli we özara peýdaly iş üçin esas bolup durýar.

Gazagystanda hyzmatdaşymyz:

ORC. Almaty, köç. Makarowa, 43-nji jaý, 2-nji ofis, otag. №226

BAE-de hyzmatdaşymyz:

Birleşen Arap Emirlikleri Ajman, Makateb Biznes Merkeziniň birinji gaty, 10-njy ofis

Türkiýede hyzmatdaşymyz:

Ozyurtlar rezidensiýasy, Dogan Arasli bulwary, Zafer etraby, Blok: 97-99, 109-njy otag Esenyurt / Stambul

Türkmenistandaky hyzmatdaşymyz:

Türkmenistan, Aşgabat, Howdan “B”, 23 B.

«Tylla nal» söwda we transport logistikasynda ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

Kontaktlarymyz

Kontaktlarymyz
+993 12 42 68 80
+993 12 49 01 58

Copyright © 2022 Tylla Nal