Tylla Nal logo
TLA logo
  • Esasy
  • Galereýa
  • Boş orunlar
  • Habarlaşmak

Deňiz ýük gatnawlary

Uly ýükleriň ynamly we arzan daşalmagy zerurmy? Biz bilen habarlaş.

Deňiz ýük gatnawlary

Uly ýükleriň ynamly we arzan daşalmagy zerurmy? Biz bilen habarlaş.

Deňiz ýükleri

Deňiz ýük daşamak, uly ýük daşamak üçin maddy taýdan kyn däl usuldyr. Eltip bermek uzak aralyklarda bolup geçende ulanylýar we başga bir transport usuly elýeterli däl. Şeýle hem, deňiz arkaly ýük daşamak soňky alyja ýük ýolunyň diňe bir bölegi bolup biler.

Europeewropadan, Türkiýeden, we beýleki ýurtlardan Türkmenistana, şeýle hem Türkmenistanyň çäginden Merkezi Aziýa ýurtlaryna ulaglaryň köpelmegini göz öňünde tutup, portlaryň arasynda ýylboýy durnukly parom hyzmaty döredildi. Hazar deňziniň harytlary eltmegiň ýollaryny we wagtyny gysgaldýar, netijede harytlary eltmegiň soňky bahasynyň arzanlamagyna sebäp bolýar. Bilşiňiz ýaly, bu üpjün edilen zynjyryň esasy maksady.

Ekspeditor kompaniýamyz elmydama deňiz arkaly eltip berýär we bu ugurda hünärmen hökmünde abraý gazanmagy başardy. Bütin ugur boýunça bize ynanylan her bir konteýneriň howpsuzlygyna üns bilen gözegçilik edýäris. Konteýnerleriň hemmesi barjak portuna çenli ýoldaş ygtybarly garawulda.

BAE-den, Türkiýeden, Russiýadan we Europeanewropa ýurtlaryndan haryt daşaýarka, portlarda daşamak logistika zynjyrynyň aýrylmaz bölegidir, sebäbi köplenç transport transporty arkaly amala aşyrylýar.

BAE, Türkiýe, Russiýa we Europeewropadan harytlary Türkmenistanyň üsti bilen üstaşyr ýa-da barmaly ýerinde daşamak işinde, Türkmenbaşy portunda ýük daşamak hyzmatlaryny edýär. Türkmenbaşy portunda harytlary daşamak iki ýol bilen amala aşyrylýar:

  • ammary ulanmazdan ýük daşamagyň gönüden-göni görnüşi, ýagny gönüden-göni bir ýük ulagyndan beýlekisine geçirmek. Dürli ýükleriň gaýtadan ýüklenmegi "wagon-gämi / konteýner", "konteýner / gämi-wagon", "awtoulag-gämi / konteýner, konteýner / gämi-awtoulag", "awtoulag-wagon", "wagon-awtoulag", "lineýnyý konteýner - demir ýol konteýner" shemasy boýunça amala aşyrylýar. Göni wariant, adatça ownuk ýükler üçin ulanylýar.
  • soňraky ýüklemek bilen wagtlaýyn saklamak üçin ammar terminallaryna ýerleşdirilen ýükleri geçirmek. Agentlerimiziň ýük terminallary elmydama ýüklenýän / düşürilýän ýere ýakyn ýerde ýerleşýär, bu amallary gysga wagtda we iň arzan bahadan amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Biziň kompaniýamyz amatly şertlerde Türkmenbaşy portunda agentlik hyzmatlaryny we gämileri tertipleşdirmegi üpjün edýär.

Düzgünnama hyzmaty, köp kompaniýanyň edip bilmeýän gaty möhüm hyzmaty. Düzgünnama, haryt daşamak üçin zerur gäminiň doly ýa-da bölekleýin kärendesine degişlidir. Gämi dürli maksat bilen kärendesine alyp bolýar.

Gäminiň tertipnamasy bir ýa-da birnäçe syýahat döwründe amala aşyrylýar. Bularyň hemmesi belli bir meselä we iki tarapyň hem biri-biri bilen baglaşýan şertnamasyna baglydyr.

Käwagt tertipnama belli bir döwür üçin amala aşyrylýar. Bu ýagdaýda kärende amala aşyrylan uçuşlaryň sanyna bagly däldir. Gämi belli bir möhlet üçin tertipnama geçirilýär. Düzgünnama, gäminiň eýesi ýa-da wekili bilen tertipnama baglaşan adam.

Logistika pudagyndaky ökde hünärmenler iň arzan bahadan öz wagtynda eltilmegini üpjün etjek transport ýoluny saýlarlar. Kompaniýamyzyň esasy artykmaçlygy, deňiz we kenarýaka ýük daşamak pudagynda edilýän hyzmatlary gowulandyrmak üçin täze pikirlere açyklygydyr.

Companyük daşamak boýunça kompaniýamyzyň köp ýyllyk tejribesi bize deňiz arkaly haryt getirmek bilen baglanyşykly islendik meseläni aňsatlyk bilen çözmäge mümkinçilik berýär. Bu, müşderilerimize goşmaça çykdajylar bolmazdan ýükleriniň çalt we ýokary hilli iberilmegini kepillendirýär.

Her bir müşderä, mümkin boldugyça ähli isleglerini göz öňünde tutup, özi üçin iň amatly şertlerde hyzmatdaşlygy hödürleýäris. Umuman aýdanyňda, müşderi bilen çeýe we özara peýdaly gatnaşyklar biziň ynamymyzdyr. Işgärlerimiz size häzirki wagtda deňiz we kenarýaka ýük daşamak barada bar bolan maglumatlary berer, şeýle hem kompaniýamyzyň berýän hyzmatlary barada başarnykly maslahat berer.

Müşderiniň bize ynanylan ýükler üçin rahatlygy, ekspeditor kompaniýamyzyň iň möhüm gymmatydyr!

Gazagystanda hyzmatdaşymyz:

ORC. Almaty, köç. Makarowa, 43-nji jaý, 2-nji ofis, otag. №226

BAE-de hyzmatdaşymyz:

Birleşen Arap Emirlikleri Ajman, Makateb Biznes Merkeziniň birinji gaty, 10-njy ofis

Türkiýede hyzmatdaşymyz:

Ozyurtlar rezidensiýasy, Dogan Arasli bulwary, Zafer etraby, Blok: 97-99, 109-njy otag Esenyurt / Stambul

Türkmenistandaky hyzmatdaşymyz:

Türkmenistan, Aşgabat, Howdan “B”, 23 B.

«Tylla nal» söwda we transport logistikasynda ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

Kontaktlarymyz

Kontaktlarymyz
+993 12 42 68 80
+993 12 49 01 58

Copyright © 2022 Tylla Nal